Virtuelna učionica - karakteristike i izazovi - ЕПАЛЕ - European Commission (2024)

O kojim stvarima edukatori i treneri treba da vode računa ukoliko kreiraju ili vode obuke u onlajn formatu?

Poslednjih nekoliko godina, a naročito od pandemije kovida, povećao se broj prilika za stručna usavršavanja i prekvalifikacije koje se održavaju u onlajn formatu, bilo da su u pitanju kursevi, obuke ili vebinari. Prednosti ovakve vrste učenja jesu te da se obukamamože pristupiti sa različitih uređaja i sa bilo kog mesta ukoliko postoji internet konekcija. Sinhrone obuke se održavaju u realnom vremenu, što daje mogućnost realizovanja aktivne nastave, a između trenera i polaznika postoji direktna komunikacija. Asihrone obuke karakteriše ograničena komunikacija između svih strana koje učestvuju u obuci, polaznici prelaze materijal samostalno, kada za to imaju vremena i tempom koji njima odgovara. U obukama koje predstavljaju kombinaciju sinhronih i asihronih, polaznici mogu samostalno da prelaze materijal, ali isto tako i na časovima, konsultacijama ili vebinarimo koje treneri drže u realnom vremenu i tokom kojih uz stručno vođstvo prelaze materijal ili otklanjaju nedoumice. Ovakve vrste kombinovinah obuka najčešće se realizuju na nekom od brojnih sistema za učenje na daljinu (LMS - Learning Management System) koji imaju opciju video konferencija, kao što su Moodle ili Canvas.

O kojim stvarima edukatori i treneri treba da vode računa ukoliko kreiraju ili vode obuke u onlajn formatu?

Držanje onlajn obuka funkcioniše po istim principima kao i držanje obuka u tradicionalnim učionicama. Trener kreira materijal koji je relevantan, smislen, interaktivan i koji će angažovati polaznike na obuci. Koristi različite digitalne alate, diskusije, audio ili video snimke, slike i infografe vodeći računa o različitim stilovima učenja jer svako od polaznika usvaja nova znanja i veštine na drugačiji način. Priprema se za čas, polaznicima predstavlja praktične ideje, alate i aktivnosti koje će nakon obuke moći da primene u poslu ili iskoriste u nekom drugom aspektu života. Upravljanje učionicom (class management) je podjednako važan kao i u obukama koje se realizuju uživo. Neophodno je ustanoviti pravila ponašanja i upoznati sa njima polaznike na samom početku. Kod obuka koje se realizuju u realnom vremenu, polaznicima treba naglasiti da drže mikrofone isključenim kada neko drugi govori, da svoje odgovore i komentare mogu da otkucaju i u chat-u ukoliko to žele, da se od njih očekuje aktivno učestvovanje, dolazak na časove na vreme i poštovanje svih prisutnih. Trener takođe treba da stvori atmosferu u kojoj će se svi polaznici osećati slobodnim da postavljaju pitanja i iznose mišeljenje o temama obuke, da ne dozvoli da jedna osoba dominira u diskusijama, da vodi računa da svi budu uključeni u rad. Putem breakout soba može da stvori situacije u kojima će se odvijati kolaborativno učenje, bilo da ono uključuje razmenu mišljenja, rad na zajedničkom zadatku ili saradnju vezanu za različite projekte. Na kraju obuke, trener pruža povratnu informaciju polazniku. Evaluacija je sastavni deo svakog učenja, pa i onog koje se odvija u digitalnom formatu. Povratna informacija bi trebalo da pokaže da li su i u kojoj meri postignuti ciljevi obuke, kao i da pruži preporuke za dalje učenje ili usavršavanje. Ona može biti prikazana sumativno u vidu poena ili procenata uspešnosti dobijenih prilikom izrade zadataka ili testova koje je polaznik radio tokom obuke. Može biti i formativna i da predstavlja opisnu informaciju o uspešnosti izrade završnog zadatka, ili da možda prikazuje opis stečenih znanja i veština polaznika tokom obuke.

Postoje i brojni izazovi sa kojima se treneri mogu susresti na onlajn obukama. Nemaju svi polaznici isti nivo razvijenosti digitalnih kompetencija i ne osećaju se svi prijatno ili prirodno u onlajn okruženju. Nepouzdan internet, problemi sa sistemom za učenje na daljinu ili sa uređajima uz pomoć kojih pristupaju obuci, nekim polaznicima mogu delovati kao nepremostiv problem. Orijentacija na početku obuke na kojoj se polaznici mogu upoznati sa karakteristikama platforme za rad se može izvršiti usmeno, na prvom času, ili se u delu platforme gde je predstavljen materijal obuke može dodati poseban segment u kome bi putem pisanih objašnjenja, video uputstava ili korisnih linkova polaznici imali stalan pristup informacijama vezanim za rad sistema za učenje na daljinu. Pored toga, postojanje posebnog foruma za diskusiju na kojoj polaznici mogu da prijave tehnički problem ili direktna komunikacija sa trenerom putem poruka ili mejla, mogu pomoći polaznicima da brže i uz manje stresa reše nedoumice ili tehničke probleme i sigurnije se osećaju u onlajn okruženju.

Još jedan veliki izazov sa kojim se susreću onlajn edukatori jeste kako osigurati aktivno učešće svih polaznika. Kao i u tradicionalnoj učionici, polaznici koji pohađaju obuke imaju različita predznanja, iskustva, stilove učenja i dolaze iz drugačijih sredina, što može dovesti do različitih problema u komunikaciji ili savladavanju materijala. Neki od njih možda dolaze sa značajnim predznanjem koje žele da utvrde ili nadograde, dok su drugi tu jer je obuka obavezna, pa osećaju otpor prema njoj i nemaju želju da nešto novo nauče. Svakome od njih treneri moraju nešto da ponude i da se potrude da ih motivišu za rad. Popunjavanje upitnika od strane polaznika pre početka kursa u kome će navesti prethodna iskustva vezana za učenje ili temu obuke, kao i očekivanja koja imaju od obuke, mogu pomoći treneru da sazna nešto više o njihovim predznanjima, profesionalnim potrebama i očekivanjima kada je u pitanju obuka, kao i da daljom analizom osmisli najbolji pristup koji će koristiti sa celom grupom ili pojedincima. Integracija raznovrsnih aktivnosti i multimedijalnih sadržaja, gemifikacija, adaptacija nastavnog materijala obuke tako da bude razumljiv za početnike, ali i da u isto vreme nadograđuje znanja i veštine koje neko već poseduje, su neki od načina koji mogu pomoći da se smisleno angažuju svi polaznici.

Selidba različitih vrsta edukacija iz tradicionalnih u virtuelne učionice donela je sa sobom brojne benefite i učenila da obrazovanje bude svima dostupnije, ali je takođe povukla i brojne izazove i promenila koncept izvođenja nastave. Stalni tehnološki napredak, inovacije u obrazovanju i razvoj novih koncepta učenja na daljinu, će i ubuduće menjati načine na koje se nova znanja i veštine podučavaju i usvajaju.

Virtuelna učionica - karakteristike i izazovi - ЕПАЛЕ - European Commission (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 5609

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.